Som especialistes en treballs verticals sense bastida

Neteja de vidres

Neteja de vidres duradora mitjançant l’ús de productes específics , aquest servei s’orienta entre d’altres a :

Poda en alçada

Podes en alçada i arboricultura

Realitzem podes en alçada d’alt risc en arbres de gran envergadura mitjançant tècniques de trepa , la qual cosa permet podar arbres de difícil accés on no és possible l’ús de grues o plataformes elevadores .

Tala d’ arbres

tales en alçada de tot tipus d’arbres en alçada d’alt risc en arbres de gran envergadura mitjançant tècniques de trepa , la qual cosa permet talar arbres de difícil accés on no és possible l’ús de grues o plataformes elevadores .

Rehabilitació de façanes sense bastida

Rehabilitació de façanes amb menors costos i alta qualitat d’acabats .

Tractament de formigó i les seves patologies

Aplicació d’inhibidors de corrosió al formigó i posterior increment del recobriment de l’armadura amb morter de ciment o formigó addicional .

Reparació de cobertes

Revisió in situ de cobertes de difícil accés, revisió de probables punts d’infiltració d’aigua, amb informe tècnic per acabar el treball

Instal · lació de malles de protecció anti – caiguda de pedres i altres materials de façana

Servei per instal · lar malles per impedir la caiguda de materials de façana a la via pública.

Muntatge de conductes de xemeneies

Muntatge i revisió de xemeneies per a diferents tipus d’instal · lacions : calefacció central , calefacció individual , grups electrògens i cogeneració , campanes de cuina , ventilació de locals , incineradores , extracció i ventilació , etc .

Sistemes anti coloms

Instal · lació de punxes anticoloms per a la protecció de cornises , llindes , mitgeres , etc . Estudiem cada cas per oferir la solució més adequada .

Neteja de parcel · les

Neteja i desbrossament de parcel · les, poda controlada i tall d’arbres , treballs forestals , trituració de massa i retirada de troncs .

Muntatge de línies de vida

  • Muntatge de línies de vida
  • Punts d’ancoratge certificats
  • Prevenció en treballs d’altura
  • Instal · lació de sistemes anticaiguda
  • Línies de vida cobertes
  •  Línies de vida horitzontals i verticals , fixes o provisionals

Vertical Works és especialista en la instal·lació de sistemes de prevenció en treballs verticals , de tot tipus i certificats segons la norma UNE – 795 .